كتاب هاي تازه شيرازه

 

 



اما كتاب ديگر شيرازه كه جزء مجموعه آزاد اين انتشارات است نقدي است بر كتاب دوازده قرن سكوت از ناصر پورپيرار با عنوان اعتبار باستان شناختي آريا و پارس.به نظر نويسندگان اعتبار...، يعني محمد تقي عطايي و علي اكبر وحدتي، ادعاي پورپيرار مبني بر موهوم خواندن هويت تاريخي ايران و نسبت دادن آن به جعل و تحريف يهوديان، از مباحث ديرينه تبليغات پان عربي است. در مقابل ادعا هاي پورپيرار نويسندگان كتاب حاضر كوشيده اند با ديدگاهي باستان شناختي شواهد مورد قبول عام پژوهشگران دوره هخامنشي را درباره مهاجرت آريائيان و برپايي سلسله هخامنشي ارائه كنند؛ يعني چيز هايي كه در كتاب پورپيرار عمدتاً درباره آنها ديده شده بود.اعتبار باستان شناختي در پنج فصل تنظيم شده كه عبارتند از فرهنگ و تمدن؛ آريائيان؛ زرتشت _ اوستا؛ پيشينه پارسيان؛ و تكمله.