کوروش و بابل

نویسنده

هوشنگ صادقی

ناشر

موسسه انتشارات نگاه

                   فهرست

                  پیشگفتار

                  کوروش نگارشگری

                  آکادمی نگارشگری

                  توطئه نگارشگری

                  واژگان نگارشگری

تاریخ چه حقیر مینماید وقتی که با نگارشگری یکسان دانسته شود و اینگونه نمایانده و بازنموده شود، حال آنکه تاریخ به این سهل و آسانی هم که بتوان خیال را در آن به پرواز درآورد، نیست بلکه وظیفه تاریخنگار، آن هم برای اعصار سپری شدهی آدمی بسی مشکلتر و پیچیده تر است چرا که به علت کمبود منابع، گذشت زمان، تغییر آیین ها و فرهنگها که گهگاه از یادها رفته و فراموش شده اند عرصه بر تاریخ نگار تنگ می شود. تازه میدان تاریخ نگاری نه تنها جدا از هنر نگارشگری و سخنوری است بلکه تاریخ نگار باید بداند تا چه حد و به چه طریق می تواند اصول نگرش تاریخی-اجتماعی را در تفحص تاریخ گذشته به کار برد تا بتواند قوانین ویژهی سامانمند و تکوین آن را از نو بازیابد. راه ممکنه می تواند در نشان دادن ساختار درونی و قوانین تنطیم کننده جوامع مختلف باشد تا بتوان به دانش تاریخ نزدیک شد. اما تاریخ که امروزه با بد گمانی سختی مواجه است، تاریخ نگار را بر سر دو راهی قرار می دهد. اما پر دور نخواهیم رفت، اگر عنوان کنیم که چنین "تاریخ نگاری" برای تاریخ، جز یک نقش فرعی وسیله نبرد سیاسی-نظری و یا دلبستگی رازوَرانه میتوخی نمیشناسد و اینگونه خود را از شر تاریخ موثق و مستند جدا می سازد. آیا حال ما اجازه داریم بنا به ناکافی بودن پژوهشهای تاریخی، یکسر به پاکسازی و بازپیرایی گذشته، یعنی آسانترین راه ممکنه مبادرت ورزیم و تمامی وقایع سپری شده را - چه خوشایند و چه ناخوشایند - به دلخواه تفسیر و تعبیر کنیم؟ طبعا از چنین روشی چیزی عاید نمیشود جز حب و بغض که آن هم در آشفتگی و اغتشاش زاییده از احکام متضاد حاصله از جوشش تخیل ره به جایی نمی برد.

 هدف از این وجیزه، تنها نشان دادن چگونگی کاربرد نابجا و ناسنجیده و اختیاری از "اسناد تاریخی" مورد پذیرش "مورخی" (ناصر پورپیرار) است که حکم بر ابطال تمامی اسناد میدهد! در واقع صاحب چنین تفکری، خیالپردازی را ماند که گمان میبرد به "حقایقی" دست یافته که بر دیگران پوشیده مانده و در نتیجه وظیفه خود بداند با افشای این "حقایق" انقللابی برپا کند. از این رو، سعی خواهد شد به دور از هر گونه پیشداوری، نحوه ورود چنین "تاریخ نگاری" به زوایای پیدا و ناپیدای تاریخ گذشتهی این مرز و بوم را در روشنای مهتاب قرار داده شود تا خواننده در مسیر تناقض گوییها، هتک حرمتها، گزافهگوییها و دست درازیهای چنین "تاریخ نویسی" قرار گیرد.

شابک: 8-290-351-964

         دفتر مرکزی: تهران- خ 12 فروردین، شماره 21، طیقه سوم تلفن 66466940

فروشگاه: تهران- خ 12 فروردین، شماره 21، طبقه همکف، تلفن 66480379