درباره زبان خوارزمي


ابو ريحان بيروني

اثر پرويز شهرياري


ابو ريحان بيروني خوارزمي: دانشمندي با

انديشه سده بيستمي در  يک هزار سال پيس

اثر: مانوئل مانوگيان


Biruni: Encyclopedia Britannica


محمد فرزند موسا

معروف به خوارزمي مجوسي

اثر: پرويز شهرياري


ابوریحان بیرونی خورازمی و تمدن خواری پان ترکیسم