آفرين بر روان فردوسی
آن همايون نهاد و فرخنده
او نه استاد بود و ما شاگرد
او خداوند بود و ما بنده

(انوری ابيوردی)


(PDF) متن كامل شاهنامه فردوسي


Shahnameh in the Kurdish and Armenian oral 

Victoria Arakelova


فردوسي و پيام شاهنامه

دکتر محمد امين رياحي خويي


شاهنامه فردوسي و هويت فرهنگي محمود غزنوي


چند نکته از لغتنامه دهخدا


Ferdowsi: Encyclopedia Britannica


An English rendering of Rostam & Sohrab by Matthew Arnold based on the Shahnameh


حافظ و حماسۀ ملی

جلال خالقی مطلق


اخلاق پهلوانی و اخلاق رسمی در شاهنامه فردوسی

شارل هانری دو فشکور


بخت و کار پهلوان در آزمون بخت

شاهرخ مسکوب


بیتش فلسفی و اخلاقی فردوسی

دکتر هرمز میلانیان


نکاتی چند دربارۀ تعابیر عرفانی شاهنامه

محمدعلی امیر معزی


نگاهی تازه به مقدمه‌ی شاهنامه

عباس زریاب خویی


پان ترکيسم و فردوسي

اثر داريوش کياني


در مورد چند بیت در مورد زنان که الحاقی و جعلی هستند و در اصل شاهنامه موجود نیستند

ابوالفضل خطيبي


نخستین سند ادبی ارتباط آذربایجان و شاهنامه

سجاد آیدئلو


   بررسی کتاب شاهنامه لکی

دکتر جلال خالقی مطلق

این کتاب به کوشش دکتر ایزدپناه گردآوری و تحصیح و ترجمه شده است