همه عالم تن است و ايران دل

نيست گوينده زين قياس خجل

چون که ايران دل زمين باشد

دل ز تن به بود، يقين باشد

 


 بزرگداشت نظامي در مسکو و سن پطرزبورگ

اثر: دکتر جلال متيني


درباره شعر مجعول نظامي گنجوي

اثر: علي اصغر سعيدي


!!سندي معتبر بر ترک بودن نظامي


  پنجاهمين سالگرد يک تحريف تاریخی

به مناسبت سالگرد نظامی گنجوی

اثر: سرگي آقاجانيان

پرونده پ-د-ف


Biography: Nezami Ganjavi

Biography: Nizami Ganjavi

By Jula Meysami


!دیوان به اصطلاح ترکی نظامی گنجوی! 

 محمد علی کریم زاده-ی تبریزی