نقل قول از روزنامه همشهری پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۲ - شماره ۳۲۱۷-

 

ديوان نظامي گنجوي

000798.jpg

 


بسياري از نظامي پژوهان از وجود يك مجموعه خطي در كتابخانه خديويه مصر شامل اشعار تركي حكيم نظامي خبر داده و همگي اشاره هايي هم به آن كرده اند، اما همه بدون مطالعه و پژوهش دقيق در زوايا و دقايق وجودي اين اشعار، بسيار سطحي و گذرا از آن رد شده اند.
شايد تنها كسي كه با دقتي موشكافانه تصوير نسخه خديويه را مورد بررسي عالمانه و موشكافانه قرار داد، صدياروظيفه متخلص به ائل اوغلو است كه اولاً از وجود دو ديوان، و نه يك ديوان در اين نسخه خبر مي دهد و ثانياً با دلايل متقني كه در مقدمه نگاشته است، اثبات مي كند كه نخستين ديوان، جز نظامي گنجوي منسوب به كس ديگري نمي تواند باشد.
اين كتاب در دو بخش تنظيم شده است. در نخستين بخش، قصيده ها و غزليات نظامي گنجوي و در بخش دوم اشعار فارسي و تركي نظامي قونوي ارائه مي شود.
ديوان نظامي گنجوي را انتشارات انديشه نو، در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه، روانه بازار نشر كرده است.