اسناد پراکنده درباره ویرانگری تیمور لنگ:

 

0)

رنه گروسه <<ايران ونقش تاريخی آن>> ترجمه غلامعلی سيار - مجله هستی - تابستان ۱۳۷۲ :<< ..لکن در سال ۱۳۸۳ ميلادی تيمور لنگ با نقشه قبلی اين ايالت(=سيستان) را منهدم کرد , به اين طريق که - بار ديگر تکرار می کنم- شبکه آبياری را که عامل باروری زمين بود نابود ساخت و قنوات را کور کرد و در نتيجه , آنها به مرداب مبدل شدند و با برکندن درختان و نيستانها و درختان گز که مانع پيشروی کوير در اراضی مزروعی می شدند اين اراضی به شنزار مبدل نمود. هيات علمی هاکن(Hakckin) قيلمی که از ساروتار (Sar-Otar) برداشته نشان می دهد که چگونه تاتاران زمين را نابود کرده , نهر آبی که آن را مشروب می کرد مسدود ساخته و آن منطقه را به صحرايی بی آب و علف مبدل کرده اند...و بدين طريق يکی از انبارهای غله ايران تهی از همه چيز گشت تا اين که بعدها قنوات سابق از نو تعبيه شوند. برای ما تصور اين نکته دشوار است که چگونه عمر تمدن ظريف ايرانی , پس از چنين فاجعه هايی به سر نيامد.. >> ص 105