درويشي‌‏‎ محمدرضا‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎
موسيقي‌‏‎ ‎‏‏، پژوهشگر‏‎
...آخرين‌خنياگران‌‏‎


مناطق‌‏‎ موسيقي‌‏‎ در‏‎ پژوهشي‌‏‎ برنامه‌‏‎ سومين‌‏‎ پيش‌ ، ‏‎ چندي‌‏‎:اشاره‌‏‎
و‏‎ "صحرا‏‎ تركمن‌‏‎"موسيقي‌‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ -‎ققنوس‌‏‎ -ايران‌‏‎
در‏‎ داشت‌ ، ‏‎ اختصاص‌‏‎ "محجوبي‌‏‎ نظرلي‌‏‎ خليفه‌‏‎"استاد‏‎ بزرگداشت‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ هنري‌ ، ‏‎ حوزه‌‏‎ انديشه‌‏‎ تالار‏‎
و‏‎ حوزه‌‏‎ موسيقي‌‏‎ نظرواحد‏‎ زير‏‎ كه‌‏‎ "ققنوس‌‏‎" برنامه‌هاي‌‏‎ سلسله‌‏‎
برگزار‏‎ -‎موسيقي‌دان‌‏‎ و‏‎ پژوهشگر‏‎ -"درويشي‌‏‎ محمدرضا‏‎" همت‌‏‎ به‌‏‎
آخرين‌‏‎ ديدار‏‎ نيز‏‎ و‏‎ دريافت‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ مناسبي‌‏‎ فرصت‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎
ميراث‌‏‎ زمان‌ ، ‏‎ بستر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ شفاهي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خنياگران‌‏‎
كوچ‌‏‎ اينك‌‏‎ و‏‎ كشيده‌اند‏‎ دوش‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ eساله‌‏‎ هزاران‌‏‎
..گويا‏‎ اما‏‎ خموش‌ ، ‏‎ ناظرند ، ‏‎ بستر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ايل‌‏‎ باور‏‎ ناگزير‏‎
گنج‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ موسيقي‌‏‎ پژوهشگر‏‎ "درويشي‌‏‎ محمدرضا‏‎".‎
گوشه‌‏‎ گوشه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ eشده‌‏‎ فراموش‌‏‎ خانه‌هاي‌‏‎
بهانه‌اي‌‏‎ ققنوس‌‏‎ برنامه‌‏‎ سومين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ پوييده‌‏‎ را‏‎ سرزمين‌‏‎ اين‌‏‎
eدرباره‌‏‎ گفتي‌‏‎ و‏‎ گپ‌‏‎ و‏‎ او‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ ديداري‌‏‎ براي‌‏‎ بود‏‎ ديگر‏‎
!زده‌‏‎ مه‌‏‎ دشت‌‏‎ موسيقي‌‏‎ و‏‎ تركمن‌‏‎ ايل‌‏‎ ميراث‌‏‎
وهنر‏‎ ادب‏‎ گروه‌‏‎
....ديار‏‎ آن‌‏‎ تاريخي‌‏‎ ريشه‌‏‎ و‏‎ بگوييد‏‎ "صحرا‏‎ تركمن‌‏‎" از‏‎ *
سال‌‏‎ هزارواندي‌‏‎ كه‌‏‎ (‎Oguz-‎اغوزها‏‎) تركمن‌‏‎ تيره‌هاي‌‏‎ اسلاف‌‏‎ *
دست‌‏‎ به‌‏‎ تركستان‌‏‎ در‏‎ رودسيحون‌‏‎ سواحل‌‏‎ در‏‎ زيستن‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎
بعد‏‎ سال‌‏‎ ششصد‏‎ بودند ، ‏‎ گرويده‌‏‎ اسلام‌‏‎ دين‌‏‎ به‌‏‎ ساماني‌‏‎ امراي‌‏‎
"صحرا‏‎ تركمن‌‏‎"امروزه‌‏‎ كه‌‏‎ سكناگزيدند‏‎ جغرافيايي‌‏‎ محدوده‌اي‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ خوانده‌‏‎
(گلستان‌‏‎ استان‌‏‎)‎ مازندران‌‏‎ شرق‌‏‎ منتهي‌اليه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎
است‌‏‎ وسيعي‌‏‎ ناحيه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ واقع‌‏‎ خراسان‌‏‎ شمال‌‏‎ از‏‎ قسمتي‌‏‎ و‏‎
شهرستان‌‏‎ شمال‌ ، ‏‎ از‏‎ تركمنستان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ به‌‏‎ محدود‏‎
از‏‎ البرز‏‎ جبال‌‏‎ سلسله‌‏‎ و‏‎ غرب‏‎ از‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ شرق‌ ، ‏‎ از‏‎ بجنورد‏‎
....جنوب‏‎
نزد‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎ مي‌نامند‏‎ چه‌‏‎ را‏‎ تركمن‌‏‎ خنياگران‌‏‎ *
دارند؟‏‎ جايگاهي‌‏‎ چه‌‏‎ "صحرا‏‎ تركمن‌‏‎"مردمان‌‏‎
شرقي‌‏‎ تركان‌‏‎ جزو‏‎ ترك‌نژادان‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ها‏‎"اغوز‏‎" *
جنوب‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ غرب‏‎ از‏‎ حركت‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ مي‌آيند ، ‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ دوره‌گردي‌‏‎ خنياگران‌‏‎ ميانه‌ ، ‏‎ آسياي‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ مغولستان‌‏‎
.مي‌شدند‏‎ ناميده‌‏‎ Ozan"اوزان‌‏‎" كه‌‏‎ داشتند‏‎ همراه‌‏‎
خود‏‎ مردم‌‏‎ مشقت‌هاي‌‏‎ و‏‎ رنج‌ها‏‎ راوي‌‏‎ و‏‎ گويا‏‎ زبان‌‏‎ ها‏‎"اوزان‌‏‎"
"شامانيسم‌‏‎"آيين‌‏‎ در‏‎ عميقي‌‏‎ ريشه‌‏‎ كارشان‌‏‎ كه‌‏‎ ها‏‎"اوزان‌‏‎".‎بودند‏‎
در‏‎ و‏‎ مي‌سرودند‏‎ حماسه‌ها‏‎ ايل‌ ، ‏‎ قهرمانان‌‏‎ شان‌‏‎ در‏‎ داشت‌ ، ‏‎
ها‏‎"اوزان‌‏‎".‎بودند‏‎ برخوردار‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ احترام‌‏‎ از‏‎ مردم‌ ، ‏‎ ميان‌‏‎
موسيقي‌‏‎ بنيادي‌‏‎ آثار‏‎ تمامي‌‏‎ پايه‌گذار‏‎ و‏‎ خالق‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎
بودند‏‎ گذشته‌‏‎ قرون‌‏‎ سرايان‌‏‎ تركي‌‏‎ آنها ، ‏‎.دانست‌‏‎ ترك‌زبانان‌‏‎
كلماتي‌‏‎ درقالب‏‎ را‏‎ انسانها‏‎ بزم‌‏‎ و‏‎ رزم‌‏‎ و‏‎ شادي‌‏‎ و‏‎ سوگ‌‏‎ كه‌‏‎
.مي‌داشتند‏‎ بيان‌‏‎ موزون‌‏‎ آهنگ‌هايي‌‏‎ و‏‎ ساده‌‏‎
تركمن‌‏‎ شفاهي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ شالوده‌‏‎ ها‏‎"اوزان‌‏‎" ديگر‏‎ عبارتي‌‏‎ به‌‏‎ *
جايگاهي‌‏‎ بايد‏‎ بنابراين‌‏‎.‎سرزمين‌‏‎ آن‌‏‎ عواطف‌‏‎ راوي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎
است‌؟‏‎ اينگونه‌‏‎ آيا‏‎ باشند ، ‏‎ داشته‌‏‎ ويژه‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ زبانان‌‏‎ تركي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ در‏‎ "اوزان‌‏‎" شاخص‌ترين‌‏‎ بله‌ ، ‏‎ *
دده‌‏‎ -‎غورقوت‌‏‎ داده‌‏‎)‎"آتا‏‎ غورقوت‌‏‎"نام‌‏‎ به‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎
با‏‎ "قورقود‏‎ دده‌‏‎" كتاب‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ (باباقورقود‏‎ -قورقود‏‎
مذهبي‌ ، ‏‎ رهبر‏‎ پيشگو ، ‏‎ او ، ‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ "لوئيس‌‏‎ جفري‌‏‎"مقدمه‌‏‎
قرن‌‏‎ اوايل‌‏‎ در‏‎ اغوزها‏‎ نقال‌‏‎ و‏‎ گرد‏‎ دوره‌‏‎ eخواننده‌‏‎ اوزان‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ هجري‌‏‎ سوم‌‏‎
"گوسان‌‏‎"eواژه‌‏‎ با‏‎ مفهومي‌‏‎ و‏‎ لفظي‌‏‎ تشابهي‌‏‎ در‏‎ "اوزان‌‏‎" واژه‌‏‎
و‏‎ پارتي‌‏‎ واژه‌اي‌‏‎ "گوسان‌‏‎" كه‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎
-پهلوي‌‏‎ اصطلاح‌‏‎ "هنياگر‏‎"-كهن‌‏‎ فارسي‌‏‎ در‏‎ -‎"خنياگر‏‎" با‏‎ مترادف‌‏‎
اصطلاح‌‏‎ -‎"نواگر‏‎" -‎مانوي‌‏‎ ميانه‌‏‎ فارسي‌‏‎ اصطلاح‌‏‎ -"هنيواز‏‎"
دو‏‎ تشابه‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ "چامه‌گو‏‎" و‏‎ "رامشگر‏‎" و‏‎ -ساساني‌‏‎ متون‌‏‎
نظر‏‎ از‏‎ زبانان‌‏‎ ترك‌‏‎ "اوزان‌‏‎".‎است‌‏‎ "گوسان‌‏‎" و‏‎ "اوزان‌‏‎" واژه‌‏‎
و‏‎ ارمني‌‏‎ و‏‎ پارتي‌‏‎"گوسان‌‏‎" مانند‏‎ به‌‏‎ هنري‌ ، ‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ عملكرد‏‎
خنياگراني‌‏‎ گوسانها ، ‏‎ و‏‎ اوزان‌ها‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ گرجي‌‏‎"مگوسني‌‏‎"
نوازي‌‏‎ بداهه‌‏‎ نوازندگي‌ ، ‏‎ قدرت‌‏‎ ;ويژه‌‏‎ خصوصياتي‌‏‎ با‏‎ بوده‌اند‏‎
شعر‏‎ سرودن‌‏‎ در‏‎ توانايي‌‏‎ خواني‌ ، ‏‎ بداهه‌‏‎ و‏‎ خوانندگي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ اسطوره‌هاي‌‏‎ نقال‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ افسانه‌هاي‌‏‎ راوي‌‏‎ بداهه‌ ، ‏‎
هدايت‌‏‎ كل‌ ، ‏‎ ودر‏‎ برجمع‌‏‎ رواني‌‏‎ و‏‎ معنوي‌‏‎ نفوذ‏‎ قدرت‌‏‎ مذهبي‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ معنوي‌‏‎ روحي‌ ، ‏‎
اهميتي‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خنياگران‌‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ درجه‌‏‎ همين‌‏‎
.مي‌بخشيد‏‎ وصف‌‏‎ غيرقابل‌‏‎
كجا‏‎ از‏‎ صحرا‏‎ تركمن‌‏‎ خنياگران‌‏‎ براي‌‏‎ "بخشي‌‏‎" eواژه‌‏‎ اطلاق‌‏‎ *
مي‌گيرد؟‏‎ نشات‌‏‎
"باغشي‌‏‎" يا‏‎ "بخشي‌‏‎" صحرا‏‎ تركمن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ها‏‎"اوزان‌‏‎" امروزه‌‏‎ *
آسياي‌‏‎ در‏‎ "گوسان‌‏‎" واژه‌‏‎ كه‌‏‎ پنداشت‌‏‎ چنين‌‏‎ مي‌توان‌‏‎.‎مي‌نامند‏‎
"اوسان‌‏‎" به‌‏‎ محلي‌ ، ‏‎ گويش‌هاي‌‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ مركزي‌ ، ‏‎
-مختلف‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ قرن‌ها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تبديل‌‏‎ "اوزان‌‏‎" سپس‌‏‎ و‏‎
در‏‎ خنياگر‏‎ مفهومي‌‏‎ و‏‎ كاربردي‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ كاركرد‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ ارمني‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏،‏‎"عاشيق‌‏‎" به‌‏‎ تركي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ در‏‎ واژه‌‏‎ اين‌‏‎ -‎جامعه‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ شكل‌‏‎ تغيير‏‎ "بخشي‌‏‎"به‌‏‎ تركمني‌‏‎ در‏‎ و‏‎ "آشوق‌‏‎"
بخشي‌ها ، ‏‎ پيدايش‌‏‎ و‏‎ اوزان‌ها‏‎ نسل‌‏‎ انقراض‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ "ظاهرا‏‎
عملكرد‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ تفاوت‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ هم‌‏‎ كار‏‎ محتواي‌‏‎ و‏‎ شيوه‌‏‎
بنيادي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ اما‏‎ محدودتر ، ‏‎ اوزان‌ها‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بخشي‌ها‏‎
گمان‌‏‎.‎شد‏‎ آنهامنتقل‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎ حدود‏‎ تا‏‎ خنياگري‌ ، ‏‎ سنت‌‏‎
سال‌‏‎ تا 300‏‎ از 250‏‎ بيش‌‏‎ عمري‌‏‎ "بخشي‌‏‎" واژه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رود‏‎
و‏‎ شاعر‏‎)‎ "فراغي‌‏‎ مختومقلي‌‏‎" زمان‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎.‎باشد‏‎ نداشته‌‏‎
دريك‌‏‎ و‏‎ معني‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ معمول‌‏‎ واژه‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ (تركمن‌‏‎ شهير‏‎ عارف‌‏‎
صحرا ، ‏‎ تركمن‌‏‎ بخشي‌هاي‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎است‌‏‎ مي‌رفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ شان‌‏‎
قومي‌‏‎ گرچه‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ اوزان‌ها‏‎ خنياگري‌‏‎ سنت‌‏‎ دهندگان‌‏‎ ادامه‌‏‎
منطقه‌‏‎ در‏‎ اقامت‌‏‎ قرن‌ها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اما‏‎ مي‌آيند ، ‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ مهاجر‏‎
فارسي‌زبانان‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ تركمنستان‌‏‎ و‏‎ صحرا‏‎ تركمن‌‏‎
ويژگي‌هاي‌‏‎ قاطع‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ ايران‌ ، ‏‎ و‏‎ افغانستان‌‏‎ تاجيكستان‌ ، ‏‎
فارسي‌‏‎ فرهنگ‌هاي‌‏‎ با‏‎ تبادل‌‏‎ و‏‎ ستد‏‎ و‏‎ داد‏‎ از‏‎ خود ، ‏‎ موسيقي‌‏‎
.نماندند‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ زبانان‌ ، ‏‎
بخشي‌هاي‌‏‎ هنر‏‎ مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ارتباطاتي‌‏‎ چنين‌‏‎ بستر‏‎ بر‏‎
مرتبط‏‎ ايران‌ ، ‏‎ خنياگري‌‏‎ سنت‌‏‎ دهندگان‌ ، ‏‎ ادامه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تركمن‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎ خنياگري‌‏‎ سنت‌‏‎ وصف‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎
.مي‌شود‏‎ روشن‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تركمن‌‏‎ بخشي‌هاي‌‏‎ اهميت‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎
نظرلي‌‏‎"استاد‏‎ از‏‎ ققنوس‌ ، ‏‎ پژوهشي‌‏‎ برنامه‌‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ *
آخرين‌‏‎ و‏‎ تركمني‌‏‎ موسيقي‌‏‎ "بخشي‌‏‎" بزرگترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "محجوبي‌‏‎
منزلت‌‏‎ و‏‎ جايگاه‌‏‎ از‏‎.‎كرديد‏‎ ياد‏‎ سرزمين‌‏‎ آن‌‏‎ موسيقي‌‏‎ راوي‌‏‎
تركمن‌صحرا‏‎ موسيقي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ بگوييد‏‎ "نظرلي‌‏‎"
.كنيد‏‎ تبيين‌‏‎
مردم‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عنواني‌‏‎ خليفه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خليفه‌‏‎ "نظرلي‌‏‎" *
نورديده‌اند ، ‏‎ در‏‎ را‏‎ كمال‌‏‎ مراحل‌‏‎ كه‌‏‎ هايي‌‏‎"بخشي‌‏‎"به‌‏‎ تركمن‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اطلاق‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ صحراي‌‏‎ تركمن‌‏‎ "بخشي‌‏‎" بزرگترين‌‏‎ حاضر ، ‏‎ درحال‌‏‎ او‏‎
و‏‎ تركمنستان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ او‏‎ شهرت‌‏‎
.است‌‏‎ پيچيده‌‏‎ سالهاست‌‏‎ مركزي‌ ، ‏‎ آسياي‌‏‎
روشن‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ مرتبط‏‎ نگاه‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ "محجوبي‌‏‎ نظرلي‌‏‎ خليفه‌‏‎" اهميت‌‏‎
:مي‌شود‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ تركمني‌‏‎ سنتي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ راوي‌‏‎ آخرين‌‏‎ و‏‎ مهمترين‌‏‎ نظرلي‌‏‎
تاريخي‌‏‎ اسطوره‌هاي‌‏‎ و‏‎ حماسه‌ها‏‎ بيانگر‏‎ او ، ‏‎ گرم‌‏‎ نفس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ در‏‎ خنياگري‌‏‎ سنت‌‏‎ بازمانده‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ تركمن‌ها‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎
قرون‌‏‎ هاي‌‏‎"اوزان‌‏‎" گرم‌‏‎ نفس‌‏‎ كننده‌‏‎ تداعي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ تركمني‌‏‎
شفا‏‎ را‏‎ ديده‌‏‎ خلل‌‏‎ انسانهاي‌‏‎ جسم‌‏‎ و‏‎ روان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گذشته‌‏‎
.مي‌بخشيدند‏‎
و‏‎ شخصيتي‌‏‎ فردي‌ ، ‏‎ خصوصيات‌‏‎ زاويه‌‏‎ از‏‎ "نظرلي‌‏‎" به‌‏‎ ديگر‏‎ نگاه‌‏‎
معنويت‌‏‎ همان‌‏‎ eكننده‌‏‎ تداعي‌‏‎ طرفي‌ ، ‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ اوست‌‏‎ دروني‌‏‎
در‏‎ گرچه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گذشته‌‏‎ قرون‌‏‎ اوزان‌هاي‌‏‎ معنوي‌‏‎ وراهبري‌‏‎
محملي‌‏‎ تركمن‌ها ، ‏‎ امروز‏‎ eباخته‌‏‎ رنگ‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ متجدد‏‎ eجامعه‌‏‎
جنبه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎ چشم‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ ندارد ، ‏‎ تجلي‌‏‎ براي‌‏‎
نگاهي‌‏‎ انساني‌ ، ‏‎ روح‌‏‎ ويژه‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ و‏‎ پديده‌ها‏‎ آنچناني‌‏‎
و‏‎ بيانگر‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ پوشيده‌‏‎ دارند ، ‏‎ جستجوگر‏‎
خصوصيات‌‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ "آسيايي‌‏‎ انسان‌‏‎" خصوصيات‌‏‎ eكننده‌‏‎ تداعي‌‏‎
چه‌‏‎ هر‏‎ وضوح‌‏‎ با‏‎ صحرا ، ‏‎ تركمن‌‏‎ آخرين‌‏‎ خليفه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"نظرلي‌‏‎" در‏‎
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ بيشتر ، ‏‎
بگيري‌‏‎ انس‌‏‎ او‏‎ با‏‎ و‏‎ باشي‌‏‎ او‏‎ با‏‎ را‏‎ روزهايي‌‏‎ كافيست‌‏‎
هيچ‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ساله‌‏‎ مردي‌ 70‏‎ بازيگوشي‌هاي‌‏‎ تابتواني‌‏‎
eروزمره‌‏‎ و‏‎ متداول‌‏‎ مظاهر‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ نگرفتن‌‏‎ جدي‌‏‎ و‏‎ گرفتن‌‏‎
.ببيني‌‏‎ عيان‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎
را‏‎ رضا‏‎ و‏‎ تسليم‌‏‎ تا‏‎ شوي‌‏‎ بهره‌مند‏‎ او‏‎ اعتماد‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كافيست‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ كني‌‏‎ روءيت‌‏‎ او‏‎ در‏‎ تصوري‌ ، ‏‎ غيرقابل‌‏‎ بي‌نيازي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎
-انساني‌‏‎ معنوي‌‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ جنبه‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ اعتماد‏‎
.!ندارد‏‎ خريداري‌‏‎ امروزه‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎
نيز‏‎ شمرديم‌‏‎ بر‏‎ وآنچه‌‏‎ هستند‏‎ "محجوبي‌‏‎ نظرلي‌‏‎" جملگي‌‏‎ اينها‏‎
بر‏‎ و‏‎ برساز‏‎ فني‌‏‎ تسلطهاي‌‏‎ مرز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎.‎است‌‏‎"نظرلي‌‏‎"كدام‌‏‎ هر‏‎
و‏‎ متداول‌‏‎ انسانهاي‌‏‎ مرز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ خود‏‎ eحنجره‌‏‎
روستاي‌‏‎ در‏‎ "نظرلي‌‏‎".‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ عبور‏‎ روزمره‌ ، ‏‎ هاي‌‏‎"بخشي‌‏‎"
زندگي‌‏‎ امكانات‌‏‎ كليه‌‏‎ از‏‎ محروم‌‏‎ "قوشان‌‏‎ چاي‌‏‎" eدورافتاده‌‏‎
.است‌‏‎ مشغول‌‏‎ "بازي‌‏‎ نظر‏‎" به‌‏‎ آسيايي‌‏‎ يك‌‏‎ باآرامش‌‏‎ اما‏‎ امروز ، ‏‎
شهرنازدار‏‎ محسن‌‏‎