لهجه خوارزمی:

 

از لهجه باستانی و همچنین از لهجه جدید خوارزمی عهد اسلام که بخط عربی نوشته شده آثاری در دستست  و ابو ریحان بیرونی خوارزمی در الآثار الباقیه خود اسامی ماهها و اعیاد و ایام مشهور و منازل قمر را بزبان خوارزمی ذکر کرده است.

 

(تاریخ ادبیات ایران: تالیف دکتر ذبیخ الله صفا-خلاصه جلد اول و دوم-ص 36)