زبانفارسي؛ عامل وحدت ايران

دکتر پرويز ورجاوند


بخشي کوتاه از کليله و دمنه پارسي

پيرايش: احمد آجوداني

اين نوشتار پارسي سره داراي 320 برگ مي باشد.

و در سال 1371 خورشيدي از "انجمن پاسداري از زبان پارسي و فرهنگ ايرانيچاپ شد.


زبان فارسي و حکومتهاي ترکان

اثر: دکتر جلال متيني


فارسي، زبان طب در هندوستان مسلمان نشين

اثر: انا ونزن


زبان فارسي در بالکان

اثر: محمود فضليت


توانايي زبان فارسي در معادلسازي

اثر: دکتر محمود حسابي


سرود فارسي از ابونواس اهوازي

عبد الرحمن عمادي


سند باد نامه ي منظوم 

اثر: دکتر محمد جعفر محجوب


زبان و خط ما

اثر: دکتر جلال متيني 


نظم و نثر پارسي در اران و شروان

علي هنري 


فرامرزنامه

دکتر جلال خالقي مطلق


واژه هاي فارسي الاصل

در لهجه عربي حجاز

محمد صديق العوضي


ارتباط روسیه با ادب فارسی

جهانگیر درٌی


Persian loanwords in Anatolian Turkish

Andreas Tietze

Oriens, 20 (1967) pp- 125-168


Persische Ableitungsuffixe im Azerosmanischen

Andreas Tietze

Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes (59/60) pp- 154-200, 1963/1964


تعامل زبان و ادب پارسی با زبان و ادب ترکی

دکتر اصغر دلبريپور


زبان پارسی و هویت ملی

دکتر سید حسن نصر


نخستین سند ادبی ارتباط آذربایجان و شاهنامه

سجاد آیدئلو


زبان و ادب پارسی در قلمرو عثمانی

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

11   12   13   14

دکتر محمد امین ریاحی


زبان فارسي از آشوب تا سامان

دکتر جلیل دوستخواه

 


تأثیر زبان فارسی در زبان ایغوری

امان الله قریشی


فهرست فعلهای پارسی

بخش یک

بخش دو

محمد بشیری


بحثی دربارهء صرف فعل در زبان علمی فارسی

دکتر محمد حیدری ملایری


خلاصهء لغت فرس اسدی طوسی

به کوشش دکتر علی اشرف صادقی

 


بررسی ساختارهای فعل‌های جعلی(برساخته) در فارسی میانه و فارسی دری

دکتر یدالله منصوری