با من از ايران بگو
 
 
با من از ايــــران بگو، ايـــران پر جوش و خروش

با من از ايــــران بگــو تا خــون من آيد به جوش

بـــا من از آزادگــي ، آگـــاهــي و دانـش بـگـــو

با من از زرتشت بر گو ، يا اوستــــا و ســـروش

با من از انديــــشــه و گـفـتــار و كــردار نــكــــو

نكته ها بر خوان كه سازم جمله را آويــز گــوش

بـــا مـــن از طهمــورث و كيخسرو و نرسي بگو

يــا فـــرانك يا فــريــدون يـا ز مهر و مهرنـــــوش

با مـــن از فــريــــاد كــاوه از سيــــاوشـها بگـــو

يـا كــمــــان آرش و از جــان بـــرآوردن خــــروش

بـا مـن از فــريــاد خشــم بـــابـك و مـزدك بگــو

يــا ز نـــوشــروان و از بــوذرجمــهــر تيز هـــوش

با من از فردوسي و شهنامه اش درسي بخوان

تا به درد آيــد دل هــر خــائن ميـــهن فـــــروش

با مـــن از رستـــم بـــگو تا ســربرافرازم چو كوه

يا ز كورش قصه برخوان تا شود دشمن خمـوش

بـــا مـــن از مــردانـگيــهـــاي نژاد جـــم بگــــــو

يا ز بيـــداري اين قـــوم شريـــف سخت كـــوش

با من از گلـــواژه هـــاي شعـــر خيـــامي بخوان

تا ز غم بگريـــزم و گيرم مسيـــر عيش و نــوش

با من از حــافظ بگـــو تا با غزلجـــوشي لطيـــف

عشق را معنـــي كند آن طرفه پير مي فـــروش

بـــا مـــن از امـــيـــد برگـــو با زبـــان پــارســـي

تـــا به كـــي بايد به فرهنگ عرب داريـــم گـوش
 
شعر از : بادكوبه اي