اختلاف لهجه ، مليٌت نزايد بهر کس

ملتي با يک زبان کمتر به ياد آرد زمان

شهريار

(شهريور 1320


 سندهاي تازه، پيرامون دخالت آشكار اتحاد شوروي در ايجاد فرقه‌ي دموكرات در آذربايجان و جمهوري مهاباد

برگرفته از آذرپادگان


چند سند درباره‌ي فرقه‌ي دموكرات آذربايجان

(از مركز اسناد جمهوري آذربايجان شوروي)

برگرفته از آذرپادگان


ختنه‌ي آذربايجان

دکتر نصرالله پورجوادی


استالين و فرمان تشکيل فرقه دموکرات آذربايجان

کاوه بيات


فرمان استالين براى تشكيل فرقه دموكرات آذربايجان

بازخوانى يك سند مهم
در تاريخ معاصر ايران

اسماعيل آزادي


بحران آذربايجان از ديدگاه اسناد نو يافته شوروي

ناتاليا يگوروا


گفت وگو با دكتر حميد احمدى و كاوه بيات درباره اسناد تازه فرقه دموكرات

زواياى تاريك روشن مى شود

اسماعيل آزادي


دروغهای بزرگ درباره ی آذربایجان

دکتر جلال متینی


عهدنامه گلستان

برگرفته از آذرپادگان


در آذربايجان چه گذشت؟ 

اثر: دکتر حميد احمدي


بحران آذربايجان در 1324

اثر : روبرت روسو


درباره آذربايجان و آران و زبان آذربايجاني

اثر : دکتر نصرت‌الله جهانشاهلو  

برگرفته از آذرپادگان


نكته‌هايي درباره‌ي حكومت دست‌نشانده‌ي پيشه‌وري در آذربايجان


بر آذربايجان چه گذشت؟

اثر: دکتر جلال متيني


گماشتگيهاي بدفرجام

اثر: دکتر ح. نظري


دو مسأله "ترک و فارس" و " کثّير الملّه" بودن ايران


The Iranian Crisis of 1945-46 and the Cold War

Gary. R. Hess

Political Science Quarterly, Vol. 89, No. 1 (March., 1974)


Ardabil Becomes a Province: Center-Periphery Relations in Iran

H. E. Chehabi 

International Journal of Middle East Studies, Vol. 29, No. 2


دو روز آخر کار فرقه دموکرات
ميرزا عبدالله مجتهدي

برگرفته از آذرپادگان


جريان آذربايجان و کردستان

احسان طبري

برگرفته از آذرپادگان


ايرانيان و ترکان در عرصه تاريخ

1 2 3 4 5

اثر: نادر پيمايي


پايان کار فرقه دموکرات

حمید ملازاده

برگرفته از آذرپادگان


شکل گيري توطئه در راستاي تجزيه آذربايجان

دکتر هوشنگ طالع

برگرفته از آذرپادگان


يادي از شادروان ابوالحسن خان اقبال آذر

علي زرينه باف

برگرفته از آذرپادگان


ظهور و سقوط فرقه دموکرات از 1324 تا 21 آذر 1325

مير محمود بني هاشم

برگرفته از آذرپادگان


آذربايجان يک مسأله حياتي و مماتي ايران

دکتر محمد تقي اراني

برگرفته از آذرپادگان


بيست و يک آذر: تجديد خاطره ي  تلخ و شيرين

اثر: نادر پیمایی

برگرفته از آذرپادگان


آذربايجان ترک با ترک زبان؟

اثر: هو.مان کيکاوس 


پاره اي از منابع درباره ي فرهنگ و تمدن آذربايجان

برگرفته از آذرپادگان


ملاحظاتي درباره كتاب دده قورقوت  

اثر: فيروز منصوري

برگرفته از کتاب مطالعاتی درباره تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان


ملاحظاتی درباره داستان کوراوغلو

اثر: فيروز منصوري

برگرفته از کتاب مطالعاتی درباره تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان


 به آذربايجاني ترک گفتن خطاست

اثر: مهندس نادر پيمايي

برگرفته از آذرپادگان


كتاب دده قورقود

عبدالعلي كارنگ  

 

برگرفته از آذرپادگان


دکتر مصدق در مجلس چهاردم و تجزيه آذربايجان


اران قفقاز در صدد بلع آذربايجان

اثر: دکتر جلال متيني


درس عبرتی برای بیگانه پرستان و تجزیه طلبان

 مهندس امیر یاوری افشار


آذربايجان و كردستان دو عضو جدانشدني از پيكر ايران

نادر پیمایی

برگرفته از آذرپادگان


Book review on a junk book written by separatist sympathizer.  The review was written

by Evan Siegel and shows how a crooked and dishonest scholar called Brenda Schaffer

distorts history to meet the short term interest and political objective of foreign governments

who are currently at odds with the Islamic Regime.

A review of the book