تركان فرضيه هاي جديدي مي آموزند

Turks teach new theories (NY TIMES)


        پان ترکيسم و ارزش علمي و تاريخي آن

از: دکتر انور خامه اي


از قيصرهاي سبز تا تزارهاي سرخ: عثماني و شوروي

از: امير سعيد - الهي


پان تورکیسم و استراتژی ختنه

از: دكتر حميد احمدي


 قفقاز و ديرينه سياسي و تاريخي آن و نقش عوامل پانتركسيم و ماركسيسم در تحريف تـاريخ

اثر: دکتر افشين جعفر زاده


پانترکيسم؛ ريشهها و آموزهها

اثر: داريوش کياني


نظریات عثمانیان درباره ترک و زبان ترکی

برگرفته از کتاب: مطالعاتی درباره تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان

دکتر فیروز منصوری


چند نمونه از رفتارو آداب پانترکيستها در دنياي اينترنت


تحريف پان تورکيسم درباره سومريها


ايرانيان و تورانيان

جلال ستارياز

بر گرفته از تارنماي آذرپادگان


روياي پان تورکيسم

بازخواني انديشه سياسي در ترکيه

نبي اله روحي 


نمونه های نادرست گویی متفکران پان تورکیستها

بخش يک

بخش دو


تاجيکان ازبکستان

نويسنده: ريچارد فولتز

ترجمه از انگليسی به فارسی از مانی پارسا


پاسخ به تقرقه اندازي رضا براهني و نکاتي درباره ي آمار دروغين او

گرداننده آذرگشنسپ