سرنوشت تلخ تالشي ها در آذربايجان شوروي

ادغام داوطلبانه! يا تقلب و تزوير

اثر: وارطان گريگوريان


ايراني زبانان اران، گذشته و آينده

برگرفته از تارنمای آذرپادگان

اثر: داریوش افروز اردبیلی


معرفي کتاب تالشان


تاريخچه جمهوري خود مختار تالش مغان

الهام محمد اوف

مترجم: علي عبدلي

بر گرفته از تارنماي آذرپادگان


تاريخچه جمهوري خود مختار تالش مغان

بخش دوم

الهام محمد اوف

مترجم: علي عبدلي

بر گرفته از تارنماي آذرپادگان


نوروز در تالش جمهوري آذربايجان

علي عبدلي


تالشان روسپيدان تاريخ ايران

اثر: عارف واحد ناوان