از زبان کوروش

چرا کوروش

کوروش افتخار ايران

کورش کبير بخش يک

کورش کبير بخش دو

کوروش کبير و پان ترکيسم

نوشتارهاي داريوش کياني


کوروش بزرگ

اثر: امير حسين خنجي


Cyrus the Great

Richard Frye, Britannica


ديدگاه برخي از علماي دين 

تفسير الميزان 

ذو القرنين در قرآن

يأجوج ومأجوج منبع: دهخدا


کوروش کبير: برگرفته از لغتنامه دهخدا

 


Cyrus the "Father", and Babylonia

George C. Cameron


Some Notes on the Characterization of Cyrus the Great

In Jewish and Judeo-Persian Writings

Amnon Netzer (1978)


Cyrus the Great in Iceland Epics

A Literary Study

Jakob Jonsson


کيخسرو و کوروش

دکتر جلال خالقي مطلق


The Cyrus Legend in the Shahnama

Part I, II, III, IV, V

VI, VII, VIII, IX , X