ايرانيان و ترکان در عرصه تاريخ

1 2 3 4 5

اثر: نادر پيمايي


گرگ در فرهنگ ترکمنها

اثر: شهروز آق آتاباي


گفتگو با محمد رضا درويشي ؛

پژوهشگر موسيقي

آخرين خنياگران...

برگرفته از روزنامه همشهري شماره‌ 1707‏‎


واژه ترک لغتنامه دهخدا


Irano-Turkish Relations in the Late Sasanian Period

Professor. Annemarie Von Gabain

 


Turkish Embassy on Turkish History

متن بالا از صفحه سفارت ترکيه مي باشد    


Britannica Entries:

Turks, Oghuz, Orkhon, Altaic Languages, Mongols