اين بخش در حال تکميل مي باشد


زبانهاي تک خانواده

(Groups who spoke isolate languages)

ايلاميها(Elamites)


اقوام قفقازي و هندو اروپايي

هوريها (Hurrians)

تخاريها (Tocharians)

شاخه ايراني هندو اوروپاييها

(Iranian branch of Indo-Europeans)

 مفهوم آريان (About the word Aryan)

مادها            (Medes)

پارتها     (Parthians)

ساسانیان (Sassanian)

اسکيتها (Scythians)


گروهایی که شاید هندوایرانی باشند

هفتالیان (Hephtalites)


ارمنيها (Armenians)


خانواده آلتايي

 ترک تبارها و مغولها (Turkics and Mongols)