نثر

 ايران

نظر دکتر خانلري

نظر دکتر اسلامي ندوشن

مهندس رضا گنجه‌اي

آذربايجان باز هم آذربايجان 

 

چامه سرايي 

خاقاني شيرواني

ايوان مدائن

عارف قزويني

زرتشت

ابراهيم پورداوود

مردي زما در باستان 

استاد شهريار

حماسه ايران

به پيشگاه عزيزم آذربايجان و  جشن تخت جمشيد و يادگار جشن فردوسي

لباس وطنی

مهدي اخوان ثالث

ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم

دارا پارسي

اين مام ايرانزمين دار پاس

بسيج خلخالي

خاک بلا گردان ايراني

     غلامعلي آذرخشي 

زبان فارسي و وحدت ملي

ملک شعرا بهار

هان ايرانيان ايران اندر بلاست

اديب الممالک فراهاني

ياد آوري از شاهان  و دليران باستان 

علي رضا شجاعي پور

وطن

توران بهرامي پور 

آريو برزن