کوروش کبير

 

فردوسي

 

بابک خرمدين و مازيار و جاويدان پور شهرک

 

دو دانشمند بزرگ از کهن بوم خوارزم 

 

نظامي

 

اسدي طوسي