نوشتارهایی در پیرامون چند نامدار ایرانی

 

کوروش کبير (Cyrus the Great)

 

فردوسي (Ferdowsi)

 

بابک خرمدين و مازيار و جاويدان پور شهرک (Babak and Maziyar and Jawidan)

 

دو دانشمند بزرگ از کهن بوم خوارزم  (Two great scholars from ancient Chorasmia)

 

نظامي  (Nezami)

 

اسدي طوسي (Asadi Tusi)